Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với doanh nhân trên địa bàn năm 2016

Monday - 06/06/2016 09:38
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm tại văn bản số 2390/VP-CNN ngày 29/3/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về tổng hợp các nội dung đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với doanh nhân trên địa bàn năm 2016 (đính kèm)
Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với doanh nhân trên địa  bàn năm 2016
Sở Công Thương đã tổng hợp, phân nhóm các nội dung kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị (đính kèm Phụ lục).
Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết nhanh và có văn bản phản hồi đến doanh nghiệp về các nội dung nêu trên; đồng thời gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo chỉ đạo.
Văn bản phúc đáp vui lòng gửi về Sở Công Thương (Phòng Kế hoạch Tài chính), địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 và gửi kèm tập tin điện tử qua địa chỉ email: ntthuyen.sct@tphcm.gov.vn trước ngày 10/4/2016./.

Vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm 

Source: Ban Thư ký HAMEE

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article
Diamond Sponsors
gold sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second