Engineering Business Association - Electric City

https://hamee.vn


Mời tham dự hội nghị: “Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp – Giao ban Hội, Hiệp hội khu vực phía Nam

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của Đội ngũ Doanh nhân Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết 19 – NQ-CP của Chính phủ về “Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết 35/NQ-CP về “Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) tổ chức hội nghị:   
“Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp – Giao ban Hội, Hiệp hội khu vực phía Nam”.
Mời tham dự hội nghị: “Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp – Giao ban Hội, Hiệp hội khu vực phía Nam
Chủ trì:
-          Ts.Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI. Chủ tịch Hội đồng Trung ương các HHDN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính Phủ;
-          Đại diện Lãnh đạo UBND Tp.HCM.
Thành phần: 
-          Đại diện Ban lãnh đạo các Sở ban ngành;
-          Đại diện Ban lãnh đạo các Doanh nghiệp; Hội, Hiệp hội Tp.HCM và khu vực phía Nam;
Nội dung:
-          Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp;
-          Phổ biến Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ;
-          Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp;
-          Kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp về cải cách thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;
-          Những giải pháp nâng cao vai trò, năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức HHDN tại Việt Nam;
-          Những giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả NQ 19 và NQ 35 của Chính phủ.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) trân trọng kính mời đại diện Ban lãnh đạo Quý Hội, Hiệp hội quan tâm và tham dự hội nghị quan trọng này.
 
Xin vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự và bài phát biểu (nếu có) qua email hoặc fax cho BTC trước ngày 28/6/2016.  Fax: (08) 3932 5472  (Ms.Thúy). Email: luuthanhthuy72@yahoo.com; hoặc Mr.Thông.– 0903857520 Email: doanthong@vcci-hcm.org.vn;

Vui lòng tải thông tin tại đây:
>>> Chương trình
>>> Thư mời
>>> Phiếu đăng ký

Source: VCCI-HCM

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second