Đăng ký chuyển giao công nghệ Hàn Quốc, ngành CNHT

Đăng ký chuyển giao công nghệ Hàn Quốc, ngành CNHT

 08:35 22/05/2016

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 về quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm đối với Dự án sản xuất sản phẩm CNHT; Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2016/TT-NHNN ngày 04/02/2016 về hướng dẫn chính sách cho vay phát triển CNHT.

Diamond Sponsors
gold sponsors
silver sponsors
Partners
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second