23+

Năm
phát triển

CHÍNH SÁCH

THÀNH VIÊN

Chính sách thành viên
Thành viên có cơ hội tiếp xúc và xây dựng mối quan hệ, liên kết với các đối tác, doanh nghiệp và cá nhân khác trong lĩnh vực cơ khí – điện

Trang Chủ
Trang Chủ
Trang Chủ

Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM

HAMEE

HỘI DOANH NGHIỆP
CƠ KHÍ – ĐIỆN TP. HCM

Với các tôn chỉ

 • Tự nguyện, tự quản
 • Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật
 • Đoàn kết, tương trợ
 • Bình đẳng và hợp tác
Trang Chủ
Trang Chủ
Trang Chủ
Qc 1
Qc 1
Qc 1
Qc 1
Tài Trợ Chính
Tài Trợ Kim Cương 1
Tài Trợ Kim Cương 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Vàng 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Bạc 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1
Tài Trợ Đồng 1

Thông Tin & Điều Lệ Của Hội Hamee

 
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
 1. Tên tiếng Việt:

HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 1. Tên tiếng nước ngoài:

HO CHI MINH CITY ASSOCIATION OF MECHANICAL – ELECTRICAL ENTERPRISE.

 1. Tên viết tắt: HAMEE
 2. Biểu tượng: Hội có biểu trưng.

Hội Doanh nghiệp Cơ Khí – Điện Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân đã và đang hoạt động trong ngành cơ khí, hoặc có liên quan đến ngành cơ khí, có tâm huyết nhiệt tình với các hoạt động thuộc lĩnh vực cơ khí, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Trụ sở của Hội đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
 1. Hội hoạt động trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực cơ khí – điện; được gia nhập các tổ chức Hội cùng chuyên ngành trong nước theo quy định của pháp luật nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển ngành cơ khí, phục vụ sự nghiệp Hiện đại hóa – Công nghiệp hóa của đất nước vào xu thế hòa nhập Quốc tế.
 2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Công Thương và là tổ chức thành viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận.
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.
 1. Ban Chấp Hành

HAMEE có Ban Chấp Hành gồm Chủ tịch và các thành viên, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của Hội.

2. Các Ban, Ủy Ban và Tổ Chức Con: 

Hội có thể thành lập các Ban chuyên môn và các tổ chức con, hoạt động dưới sự hướng dẫn và giám sát của Ban Chấp Hành.

3. Các Tổ Chức Liên Kết:  

HAMEE có thể thiết lập các liên kết với các tổ chức, cơ quan chính phủ có liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Quản Lý Tài Chính:  

Tài chính được quản lý và sử dụng minh bạch và hiệu quả, chịu trách nhiệm bởi Ban Chấp Hành.

5. Báo Cáo và Kiểm Toán:  

HAMEE thường xuyên báo cáo và kiểm toán tài chính theo quy định của pháp luật.