BCH

Tổng Quan về HAMEE
Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM được thành lập theo Quyết định số 3259/QĐ-UB do Chủ Tịch Ủy Ban Nhân dân TPHCM phê duyệt ngày 31/05/2001.
Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật, các đơn vị cùng hoạt động trong ngành cơ khí – điện thuộc nhiều thành phần kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mục đích đầu tư công sức và trí tuệ vào việc phát triển ngành cơ khí – điện theo đúng chủ trương, luật pháp của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của hội viên và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cả nước.
Tôn chỉ
– Kết Nối – Hợp Tác – Cùng Phát Triển
– Tiếp cận – Ứng dụng KH&CN mới
– Đổi mới – Sáng tạo
– Trách nhiệm Xã hội

Nguyên tắc Hoạt động

Tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đoàn kết, tương trợ, bình đẳng và hợp tác.
Lịch sử Hình thành
Năm 2000: Thành lập Ban vận động lập Hội Cơ Khí – Điện TPHCM
Năm 2001: Thành lập Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM (QĐ số 3259/ QĐ-UB, ngày 31/05/2001)
Năm 2008: Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM nhiệm kỳ II                     (2007 – 2012), (QĐ số 577/ QĐ-UBND, ngày 01/02/2008)
Năm 2016: Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM nhiệm kỳ                       III (2016 – 2021), (QĐ số 1954/ QĐ-UBND, ngày 20/04/2016)